مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالمعافاء


معنی ابوالمعافاء

ابوالمعافاء. [ اَ بُل ْ ؟ ] (اِخ ) بصری . او راست : کتاب العدد (در آیه های قرآن ). (ابن الندیم ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالمعافاء اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالمعافاء


ترجمه ابوالمعافاء


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالمعافاءمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالمظفر

ابوالمظفر. [ اَ بُل ْ م ُ ظَف ْ ف َ ] (اِخ ) یوسف بن محمدبن حمویه . رجوع به یوسف بن محمد... شود.

معنی ابوالمعالی

ابوالمعالی . [ اَ بُل ْ م َ ] (اِخ ) البقال . عثمان بن علی بن المعمربن ابی عمامه . برادر ابی سعد معمربن علی واعظ. او ادب از عبدالواحدبن برهان و ابومحمد حسن بن دهان و غیر آن دو فراگرفته است و گویند سیر

معنی ابوالمظفر

ابوالمظفر. [ اَ بُل ْ م ُ ظَف ْ ف َ ] (اِخ ) هبةاﷲ جلال الدین . رجوع به ابوالمظفر جلال الدین ... شود.

معنی ابوالمعالی

ابوالمعالی . [ اَ بُل ْ م َ ] (اِخ ) از مردم شوشتر برادر علاءالملک مرعشی ششتری . ادیب و عالم بود و اشعار فارسی میگفت و دیوان مرتب دارد. در سال 1046 هَ . ق .در بنگاله از بلاد هندوستان وفات یافت . کتابی

معنی ابوالمظفر

ابوالمظفر. [ اَ بُل ْ م ُ ظَف ْ ف َ ] (اِخ ) هروی مقدسی . رجوع به محمدبن آدم ... شود.

معنی ابوالمظفر

ابوالمظفر. [ اَ بُل ْ م ُ ظَف ْ ف َ ] (اِخ ) یوسف بن عبداﷲ سبطبن الجوزی . رجوع به یوسف بن عبداﷲ شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: