مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالعباس


معنی ابوالعباس

ابوالعباس . [ اَ بُل ْ ع َب ْ با ] (اِخ ) ابن ندار. رجوع به ابوالعباس بن بندار... شود.

معنی ابوالعباس- ترجمه ابوالعباس برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالعباس اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالعباس


ترجمه ابوالعباس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالعباسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالعباس

ابوالعباس . [ اَ بُل ْ ع َب ْ با ] (اِخ ) ابن القاص احمدبن ابی احمد طبری . رجوع به ابن القاص ابوالعباس احمد... شود.

معنی ابوالعباس

ابوالعباس . [ اَ بُل ْ ع َب ْ با ] (اِخ ) ابن القاضی ، احمدبن محمدبن احمدبن علی . رجوع به ابن القاضی ابوالعباس احمد... شود.

معنی ابوالعباس

ابوالعباس . [ اَ بُل ْ ع َب ْ با ] (اِخ )اتاکم بأمراﷲ از احفاد المسترشد باﷲ. رجوع به اتاکم بأمراﷲ شود. و رجوع به ص 85 حبیب السیر ج 2 شود.

معنی ابوالعباس

ابوالعباس . [ اَ بُل ْ ع َب ْ با ] (اِخ ) ابن معتز. عبداﷲشاعر. رجوع به ابن المعتز ابوالعباس عبداﷲ... شود.

معنی ابوالعباس

ابوالعباس . [ اَ بُل ْ ع َب ْ با ] (اِخ )احمدبن ابی القاسم عبدالغنی . رجوع به قطری ... شود.

معنی ابوالعباس

ابوالعباس . [ اَ بُل ْ ع َب ْ با ] (اِخ ) احمدبن ابی احمد طبری شافعی . رجوع به احمد... شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: