مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالعباس


معنی ابوالعباس

ابوالعباس . [ اَ بُل ْ ع َب ْ با ] (اِخ ) سهروردی ، احمد. از مشایخ مائه ٔ چهارم است وی از مردم سهرورد و مجاور مکه بود. و با سیروانی و سرکی و ابواسامه صحبت داشت رجوع به نامه ٔ دانشوران ج 2 ص 421 شود.

معنی ابوالعباس- ترجمه ابوالعباس برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالعباس اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالعباس


ترجمه ابوالعباس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالعباسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالعباس

ابوالعباس . [ اَ بُل ْ ع َب ْ با ] (اِخ ) شهاب الدین عربشاه احمدبن محمدبن عبداﷲ. رجوع به ابن عربشاه شهاب الدین ابوالعباس ... شود.

معنی ابوالعباس

ابوالعباس . [ اَ بُل ْ ع َب ْ با ] (اِخ ) صدقةبن خالد الدمشقی مولی ام ّالبنین . تابعی است .

معنی ابوالعباس

ابوالعباس . [اَ بُل ْ ع َب ْ با ] (اِخ ) الضریر. ولیدبن خالد. تابعی است . او از شعبه و از او معلی بن الاسد روایت کند.

معنی ابوالعباس

ابوالعباس . [ اَ بُل ْ ع َب ْ با ] (اِخ ) سفّاح . عبداﷲبن محمدبن علی بن عبداﷲبن عبّاس . خلیفه ٔ عباسی . رجوع به عبداﷲ... شود.

معنی ابوالعباس

ابوالعباس . [ اَ بُل ْ ع َب ْ با ] (اِخ ) شیبةبن عثمان . صحابی است .

معنی ابوالعباس

ابوالعباس . [ اَ بُل ْ ع َب ْ با ] (اِخ ) عبداﷲبن ابراهیم . دهمین از امرای بنی الاغلب تونس . از سال 289 تا 290 هَ . ق .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: