مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالحکم


معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَبُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) مولی عبداﷲبن عمر. تابعی است .

معنی ابوالحکم- ترجمه ابوالحکم برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالحکم اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالحکم


ترجمه ابوالحکم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالحکممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَبُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) یزیدبن عیاض جعدیه . محدث است .

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) عمروبن عبدالرحمن بن احمدبن علی کرمانی قرطبی . رجوع به عمرو... شود.

معنی ابوالحواری

ابوالحواری . [ اَ بُل ْ ح ُرا ] (اِخ ) بزیعبن عبداﷲ، مولی عبداﷲبن شقیق عقیلی .تابعی است . او از انس و از او ابوخمیر روایت کند.

معنی ابوالحواری العم...

ابوالحواری العمی البصری . [ اَ بُل ْ ح ُ رَل ْ ع َم ْ می یِل ْ ب َ ] (اِخ ) نام او زیدبن الحواری . تابعی است و از انس و معاویةبن قره روایت کند.

معنی ابوالحکم اللیثی...

ابوالحکم اللیثی . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ مِل ْ ل َ ] (اِخ ) از ابوسعید روایت کند.

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) عنبری ، سیاربن دینار یا ابن وردان . او یکی از زهاد معروف است و از طارق بن زیاد و از شعبی و ابووائل روایت کند و بعضی گفته اند که طارق از اصحاب اوست .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: