مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالحکم


معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) منذربن سعید بلوطی اندلسی . رجوع به منذر... شود.

معنی ابوالحکم- ترجمه ابوالحکم برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالحکم اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالحکم


ترجمه ابوالحکم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالحکممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالحمراء

ابوالحمراء. [ اَ بُل ْ ح َ ] (اِخ ) مولی آل عفراء یا مولی الحارث بن رفاعةبن سوار. صحابی است .

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) عمروبن عبدالرحمن بن احمدبن علی کرمانی قرطبی . رجوع به عمرو... شود.

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) محمدبن هشام لغوی . رجوع به محمد... شود.

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَبُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) مولی عبداﷲبن عمر. تابعی است .

معنی ابوالحمارس

ابوالحمارس . [ اَ بُل ْ ح ُ رِ ] (ع اِ مرکب ) راسو. (مهذب الاسماء). عرسه . ابن عرس . موش خرما. پرسوق . سرغوب . کلکسه .

معنی ابوالحواری

ابوالحواری . [ اَ بُل ْ ح ُرا ] (اِخ ) بزیعبن عبداﷲ، مولی عبداﷲبن شقیق عقیلی .تابعی است . او از انس و از او ابوخمیر روایت کند.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: