مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالحسن


معنی ابوالحسن

ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) کنیت ثابت بن قرةبن هارون حکیم حرانی . رجوع به ثابت ... شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالحسن اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالحسن


ترجمه ابوالحسن

ابوالحسن: Abolhasan


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالحسنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالحسن

ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) کنیت رمذی صغیر احمدبن ابراهیم لغوی ، استاد ابوالعباس ثعلب . او را خطی نیکو بود. و تصنیفی ندارد. (ابن الندیم ).

معنی ابوالحسن

ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) سری بن مغلس سقطی ، صوفی مشهور، خال ابوالقاسم جنید. طریقت را از معروف بن فیروز کرخی فراگرفت . و هجویری گوید وی حبیب راعی را دیده و با او صحبت داشته و مرید معروف ک

معنی ابوالحسن

ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) کنیت سری بن احمدبن سری کندی رفاء موصلی . رجوع به سری ... شود.

معنی ابوالحسن

ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) سلامةبن جواس الحمصی الطائی . از روات حدیث است .

معنی ابوالحسن

ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) کنیت احمدبن محمدبن حمارة الکاتب . رجوع به ابن حماره شود.

معنی ابوالحسن

ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) کنیت ربعی علی بن عیسی بن الفرج بن صالح الربعی النحوی الشیرازی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<