مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابراهیم بن خالد


معنی ابراهیم بن خالد

ابراهیم بن خالد. [ اِ م ِ ن ِ ل ِ ] (اِخ )ابن یمان الکلبی . رجوع به ابوثور ابراهیم ... شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابراهیم بن خالد اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابراهیم بن خالد


ترجمه ابراهیم بن خالد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابراهیم بن خالدمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابراهیم بن رائق...

ابراهیم بن رائق . [ اِ م ِ ن ِ ءِ ] (اِخ ) رجوع به ابن رائق شود.

معنی ابراهیم بن سعد ...

ابراهیم بن سعد حموئی . [ اِ م ِن ِ س َ دِ ح َم ْ مو ] (اِخ ) رجوع به ابن حمویه شود.

معنی ابراهیم بن سعد

ابراهیم بن سعد. [ اِ م ِ ن ِ س َ ] (اِخ ) از ثقات محدثین و صاحب ید طولی در فقه . او قاضی مدینه ٔ رسول بوده است و گویند هفت هزار حدیث راجع باحکام بیاد داشته و به هفتادوپنج سالگی در سال 183 هَ .ق . وفات

معنی ابراهیم بن سفیا...

ابراهیم بن سفیان . [ اِ م ِ ن ِ س ُف ْ ] (اِخ ) از فقهای مائه ٔ سوم و چهارم هجری ، از اصحاب مسلم . وفات او به سال 308 هَ .ق . است .

معنی ابراهیم بن سعد ...

ابراهیم بن سعد علوی .[ اِ م ِ ن ِ س َ دِ ع َ ل َ ] (اِخ ) از نسل حضرت حسن بن علی علیهماالسلام ، مکنی به ابواسحاق . از مشایخ بغداد و او پیر ابوالحارس اولاسی است . از بغداد به شام رحلت کرده بدانجا اقامت

معنی ابراهیم بن سعید...

ابراهیم بن سعید حبال . [ اِ م ِ ن ِ س َ دِ ح َب ْ با ] (اِخ ) یکی از اکابر محدثین مصر است ودر نودویک سالگی به سال 482 هَ .ق . وفات کرده است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: