مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی آهن کش


معنی آهن کش

آهن کش . [ هََ ک َ / ک ِ ] (نف مرکب ، اِ مرکب ) سنگ آهن ربا. حجر مغناطیس . مغنطیس . مغنیاطیس : که کُهْشان همه سنگ آهن کش است دزی تنگ و ره در میان ناخوش است . اسدی . تو گفتی تنش کوه آهن کش است همان اسبش از باد و از آتش است . اسدی . دل اعدای او سنگ است لیکن سنگ آهن کش ازآن ، پیکان او هرگز نجوید جز دل اعدا. فرخی .

معنی آهن کش- ترجمه آهن کش برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد آهن کش اینجا را کلیک کنید

هم معنی آهن کش


ترجمه آهن کش


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه آهن کشمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی آهنگر

آهنگر. [ هََ گ َ ] (ص مرکب ) پیشه وری که آهن در کوره تافته و کوبد و آلات آهنینه سازد. حداد. هبرَقی . هالکی . قین . ریّام . نهامی . نهامین