مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی آهن کرسی


معنی آهن کرسی

آهن کرسی . [ هََ ک ُ ] (اِ مرکب ) سندان .

معنی آهن کرسی- ترجمه آهن کرسی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد آهن کرسی اینجا را کلیک کنید

هم معنی آهن کرسی


ترجمه آهن کرسی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه آهن کرسیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی آهنگ

آهنگ . [ هََ ] (اِ) قصد. عزم . عزیمت . عمد. (ادیب نطنزی ). تعمد. نیت . بسیج . تأمیم . استواء. اندیشه .توجه به . برفتن بسوی . حرد. نحو. اراده : خسرو غازی آهنگ بخارا دارد زده از غزنین تا جیحون تاژ و خ

معنی آهن سازی

آهن سازی . [ هََ ] (حامص مرکب ) حرفه ٔ آهن ساز. || دکان آهن ساز.

معنی آهن سلب

آهن سلب . [ هََ س َ ل َ ] (ص مرکب ) آنکه سلب از آهن دارد : جائی که برکشند مصاف از پس مصاف وآهن سلب شوند یلان از پس یلان . فرخی .

معنی آهنج

آهنج . [ هََ ] (نف مرخم ) در کلمات مرکبه چون آب آهنج و جان آهنج و دم آهنج و سکارآهنج و عالم آهنج و کفن آهنج و گوشت آهنج و معده آهنج ، به معنی آهنجنده یعنی برآورنده و برکننده و بیرون کننده و برکشنده اس

معنی آهن کوب

آهن کوب . [ هََ ](نف مرکب ) آنکه حرفه ٔ او پیوستن آهن شیروانی است .

معنی آهن شیار

آهن شیار. [ هََ ] (اِ مرکب ) ایمر. خیش . آماج . سنه . آهن آماج . آهن خیش . آهن جفت . سپار.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: