مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی آهن ساز


معنی آهن ساز

آهن ساز. [هََ ] (نف مرکب ) آنکه بخاری و انبر و خاک انداز و حمامهای آهنین و منقل و امثال آن سازد از تنکه ٔ آهن .

معنی آهن ساز- ترجمه آهن ساز برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد آهن ساز اینجا را کلیک کنید

هم معنی آهن ساز


ترجمه آهن ساز


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه آهن سازمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی آهن ربا

آهن ربا. [ هََ رُ ] (نف مرکب ، اِ مرکب ) سنگی است که بطبع آهن و فولاد را بخود کشد و جذب کند. آهن کش . مغناطیس . مغنطیس . مغنیاطیس . حجر مغناطیسی . و آن بر دو گونه است ، طبیعی که اکسیدآهن مغناطیسی است

معنی آهن خای

آهن خای . [ هََ ] (نف مرکب ) کنایه از اسب سرشخ پرزور باشد. (برهان ).

معنی آهن سای

آهن سای . [ هََ ] (اِ مرکب ) سوهان .

معنی آهن جفت

آهن جفت . [ هََ ج ُ ] (اِ مرکب ) دستگاهی برای شیار کردن زمین کشت را، و آن آهنی است بر بن چوبی پیوسته و بگاوی بسته و چون کشاورز گاو براند آهن به زمین فروشود و بدرازا زمین را شکافد. گاوآهن . ایمر. ایمد.

معنی آهن جان

آهن جان . [ هََ ] (ص مرکب ) سخت جان . سختی کش .

معنی آهن دلی

آهن دلی . [ هََ دِ ] (حامص مرکب ) قسوت . قساوَت . || شکیبائی بیش از حد : گفتم آهن دلی کنم چندی ندهم دل بهیچ دلبندی وآنکه را دیده بر دهان تو رفت هرگزش گوش نشنود پندی . سعدی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter