مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی آهن دل


معنی آهن دل

آهن دل . [ هََ دِ ] (ص مرکب ) آهنین دل . قسی . قاسی . سنگدل . || شجاع . شیردل : مرد که آهن دل و روئین تن است نی زرهش حاجت و نی جوشن است . امیرخسرو.

معنی آهن دل- ترجمه آهن دل برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد آهن دل اینجا را کلیک کنید

هم معنی آهن دل


ترجمه آهن دل


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه آهن دلمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی آهن تن

آهن تن . [ هََ ت َ ] (ص مرکب ) که تن از آهن دارد : خزروان بدو گفت کاین یک تن است نه آهن تن است و نه آهرمن است . فردوسی .

معنی آهن جان

آهن جان . [ هََ ] (ص مرکب ) سخت جان . سختی کش .

معنی آهن خای

آهن خای . [ هََ ] (نف مرکب ) کنایه از اسب سرشخ پرزور باشد. (برهان ).

معنی آهن ساز

آهن ساز. [هََ ] (نف مرکب ) آنکه بخاری و انبر و خاک انداز و حمامهای آهنین و منقل و امثال آن سازد از تنکه ٔ آهن .

معنی آهن سای

آهن سای . [ هََ ] (اِ مرکب ) سوهان .

معنی آهن جامه

آهن جامه . [ هََ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) آهنی باشد تنک و بپهنای دو انگشت و بیشتر که تخته های صندوق و جز آن را با یکدیگر پیوندند و بمسمار بدوزند. فش . بش . پش . گام . ضبه .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: