مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی آهن خای


معنی آهن خای

آهن خای . [ هََ ] (نف مرکب ) کنایه از اسب سرشخ پرزور باشد. (برهان ).

معنی آهن خای- ترجمه آهن خای برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد آهن خای اینجا را کلیک کنید

هم معنی آهن خای


ترجمه آهن خای


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه آهن خایمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی آهن ربا

آهن ربا. [ هََ رُ ] (نف مرکب ، اِ مرکب ) سنگی است که بطبع آهن و فولاد را بخود کشد و جذب کند. آهن کش . مغناطیس . مغنطیس . مغنیاطیس . حجر مغناطیسی . و آن بر دو گونه است ، طبیعی که اکسیدآهن مغناطیسی است

معنی آهن پایه

آهن پایه .[ هََ ی َ / ی ِ ] (اِ مرکب ) آلتی فلزین مرکّب از چهار دیواره که بر آتش نهند و سیخهای کباب بر آن گردانند بریان کردن را. || بعض فرهنگها بدان معنی دهن دره و خمیازه داده اند. رجوع به آهبنیابه شو

معنی آهن نرم

آهن نرم . [ هََ ن ِ ن َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نرم آهن . انیث . انیف .

معنی آهن سلب

آهن سلب . [ هََ س َ ل َ ] (ص مرکب ) آنکه سلب از آهن دارد : جائی که برکشند مصاف از پس مصاف وآهن سلب شوند یلان از پس یلان . فرخی .

معنی آهن کوبی

آهن کوبی . [ هََ ] (حامص مرکب ) عمل کوفتن آهن . || کار وشغل آهن کوب . || (اِ مرکب ) دکان آهن کوب .

معنی آهن سازی

آهن سازی . [ هََ ] (حامص مرکب ) حرفه ٔ آهن ساز. || دکان آهن ساز.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter