مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی آهن جامه


معنی آهن جامه

آهن جامه . [ هََ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) آهنی باشد تنک و بپهنای دو انگشت و بیشتر که تخته های صندوق و جز آن را با یکدیگر پیوندند و بمسمار بدوزند. فش . بش . پش . گام . ضبه .

معنی آهن جامه- ترجمه آهن جامه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد آهن جامه اینجا را کلیک کنید

هم معنی آهن جامه


ترجمه آهن جامه

آهن جامه: iron bands


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه آهن جامهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی آهن کش

آهن کش . [ هََ ک َ / ک ِ ] (نف مرکب ، اِ مرکب ) سنگ آهن ربا. حجر مغناطیس . مغنطیس . مغنیاطیس : که کُهْشان همه سنگ آهن کش است دزی تنگ و ره در میان ناخوش است . اسدی . تو گفتی تنش کوه آهن کش است هما

معنی آهن سلب

آهن سلب . [ هََ س َ ل َ ] (ص مرکب ) آنکه سلب از آهن دارد : جائی که برکشند مصاف از پس مصاف وآهن سلب شوند یلان از پس یلان . فرخی .

معنی آهن ساز

آهن ساز. [هََ ] (نف مرکب ) آنکه بخاری و انبر و خاک انداز و حمامهای آهنین و منقل و امثال آن سازد از تنکه ٔ آهن .

معنی آهن جان

آهن جان . [ هََ ] (ص مرکب ) سخت جان . سختی کش .

معنی آهن خای

آهن خای . [ هََ ] (نف مرکب ) کنایه از اسب سرشخ پرزور باشد. (برهان ).

معنی آهن دلی

آهن دلی . [ هََ دِ ] (حامص مرکب ) قسوت . قساوَت . || شکیبائی بیش از حد : گفتم آهن دلی کنم چندی ندهم دل بهیچ دلبندی وآنکه را دیده بر دهان تو رفت هرگزش گوش نشنود پندی . سعدی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: