مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی آهنجان


معنی آهنجان

آهنجان . [ هََ ] (نف ، ق ) در حال آهنجیدن .

معنی آهنجان- ترجمه آهنجان برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد آهنجان اینجا را کلیک کنید

هم معنی آهنجان


ترجمه آهنجان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه آهنجانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی آهنجه

آهنجه . [ هََ ج َ / ج ِ ] (اِ) ریسمانی که جولاهان در آخر کار بندند و بر سقف خانه استوار کنند. (السامی فی الاسامی ). هو الرسن الذی یجر به الغزل حالة المسح فی الصخر و غیرها. (فرهنگ شعوری ، از مشکلات )

معنی آهنجنده

آهنجنده . [ هََ ج َ دَ / دِ ] (نف ) برکشنده . بیرون کشنده . || برکننده . || جاذب .

معنی آهنود

آهنود. [ ن ُ وَ ] (اِ) اَهنُوَد. نام روز اول از خمسه ٔ مسترقه . || (اِخ ) نام گاتهای اول از پنج گاتها.

معنی آهنوخوشی

آهنوخوشی . [ خ ُ ] (ص ، اِ) اَهْنوخُشی . پیشه ور. اهل صنعت . یکی از طبقات چهارگانه ای که جمشید مردمان را بدان بخش کرد : چهارم که خوانند اَهنوخوشی همان دست ورزان با سرکشی کجا کارشان همگنان پیشه بو

معنی آهنگی

آهنگی . [ هََ ] (ص نسبی ) در بیت ذیل شاید بمعنی کوشا و مجدّ و ساعی باشد : همان کودکش را بفرهنگیان سپردی [ اردشیر ] چو بودی ز آهنگیان بهر برزنی بر، دبستان بدی همان جای آتش پرستان بدی . فردوسی . و

معنی آهنگری

آهنگری . [ هََ گ َ ] (حامص مرکب ) شغل و عمل آهنگر. حرفه ٔ حداد : هوشنگ بجای او نشست ... و دیوان را قهر کرد و آهنگری و درودگری و بافندگی پیشه آورد. (نوروزنامه ). چو بشناخت [ هوشنگ آهن را ] آهنگری پیشه

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: