مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی آهمند


معنی آهمند

آهمند. [ هَُ م َ ] (ص مرکب ) شاید مخفف آهومند. مقصر. گناهکار. عاصی . جانی : چو جستی کسی با کسی گفتگوی بچیزی که سوگند بودی در اوی ز پولاد سندانی اندر شتاب ببردی چو تفسیده اخگر ز تاب یکی برگ تر زآن درخت به بر نهادی اَبَر دست و سندان زبر کَفَش سوختی گر بدی آهمند و گر راست بودی نکردی گزند. اسدی . و در فرهنگ اسدی به معنی دروغگو بفریب آمده ، و از صاحب فرهنگ منظومه نیز بعض دیگر فرهنگها بیت ذیل را نقل کرده اند : آدرخش صاعقه ، بدی آسیب آهمند آن دروغگو بفریب . و اینکه بسکون هاء ضبط کرده اند ظاهراً صواب نیست . و رجوع به آهومندشود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد آهمند اینجا را کلیک کنید

هم معنی آهمند

آهمند: 1 مختل، معیوب، ناقص 2 عاصی، گناهکار، مجرم، مقصر 3 بیمار، مریض، ناخوش و سالم، صحیح
مختل : 1 آشفته، به‌هم‌ریخته، نابه‌سامان، بی‌نظم، پریشان، درهم، مغشوش، نامرتب 2 آهمند، محتاج، نیازمند 3 خلل‌یافته، دارای‌اختلال و بسامان
بیمار : آهمند، بستری، دردمند، رنجور، سقیم، علیل، علیل‌المزاج، مریض، معلول، منهوک، ناتندرست، ناخوش، ناسالم و سالم
مریض : آهمند، بستری، بیمار، دردمند، رنجور، علیل، کسل، ناتوان، ناخوش، ناسالم و تندرست، سالم
مریض شدن : 1 بیمارشدن، ناخوش شدن 2 تب گرفتن، تب داشتن 3 دردمند گشتن، آهمند شدن و شفا یافتن، معالجه شدن


ترجمه آهمند


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه آهمندمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی آهک چارو

آهک چارو. [ هََ ] (اِ مرکب ) آهک مخلوط بخاکستر و لوئی که بدان حوض وخزانه ٔ حمام و مانند آن اندایند. آهک ساروج . سارو.

معنی آهن تاب

آهن تاب .[ هََ ] (ن مف مرکب ) که با آهن تفته گرم شده باشد. - آب آهن تاب ؛ آبی که آهن تفته در آن افکنند یا فروبرند و در طب بکار است .

معنی آهن

آهن . [ هَُ ] (اِ) آهون . نقب .

معنی آهن جامه

آهن جامه . [ هََ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) آهنی باشد تنک و بپهنای دو انگشت و بیشتر که تخته های صندوق و جز آن را با یکدیگر پیوندند و بمسمار بدوزند. فش . بش . پش . گام . ضبه .

معنی آهن داغ

آهن داغ . [ هََ ] (اِ مرکب ) عمل سوختن جزئی از پوست تن جانور را با آهن تفته برای نشان و علامت یا مداوا و چاره ٔ دردی . کَی ّ. کاویا. || آهنی که برای داغ کردن بکار است . داغینه . || عمل فروبردن آهن تفت

معنی آهن

آهن . [ هَِ ] (ع ص ) مال ِ قدیمی و موجود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: