مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی زبان بابلی


معنی زبان بابلی

زبان بابلی . [ زَ ن ِ ب ِ ] (ترکیب وصفی ، اِمرکب ) رجوع به ایران باستان ج 1 ص 51 ج 2 ص 1610 شود.

معنی زبان بابلی- ترجمه زبان بابلی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد زبان بابلی اینجا را کلیک کنید

هم معنی زبان بابلی


ترجمه زبان بابلی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه زبان بابلیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی زبان بقفا

زبان بقفا. [ زَ ب ِ ق َ ] (اِ مرکب ) گل نافرمان ، چرا که در پس گل مذکور چیزی بصورت زبان گنجشک دیده میشود و بهمین جهت او را نافرمان گویند، چرا که شخصی که فرمان سلطان قبول نکند برای تعذیبش زبان او از

معنی زبان افکندن

زبان افکندن . [ زَ اَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) زبان بریدن . ساکت کردن . (آنندراج ) : مگر ز باغ ارم باصفاش حرفی گفت که تیغ باد سحر غنچه را زبان افکند. حسین ثنائی (از آنندراج ).

معنی زبان ایرانی

زبان ایرانی . [زَ ن ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به مقدمه ٔ برهان قاطع چ معین ، مقدمه ٔ لغت نامه ، سبک شناسی بهار ج 1 ص 1تا30 و «ایران » و «پهلوی » و «پارس » و «فارس » شود.

معنی زبان بربستن

زبان بربستن . [ زَ ب َ ب َ ت َ ] (مص مرکب ) خاموش ماندن . سخن نگفتن . مقابل زبان برگشودن : گشادستی بکوشش دست و بر بسته زبان و دل دهن برهم نهادستی مگر بنهی درم برهم . ناصرخسرو. رجوع به زبان بستن شو

معنی زبان بر سرکسی ...

زبان بر سرکسی دراز داشتن . [ زَ ب َ س َ رِ ک َ دِ ت َ ] (مص مرکب ) حق اعتراض به او داشتن . || مسلط بودن برکسی .

معنی زبان برزبان

زبان برزبان . [ زَ ب َ زَ ] (ص مرکب ، ق مرکب ) متواترگو. (آنندراج ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: